Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DUPONTCHEESE NEDERLAND

Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden voor DupontCheese Nederland B.V ,    gevestigd te Nieuw-Vennep (2153 PC) aan de Escudoweg 1. Deze tekst is gedeponeerd op 21 september 2012 bij de Kamer van Koophandel Amsterdam  onder nr.28047982

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door gedaan of aangegaan.

1.2 In deze voorwaarden wordt DupontCheese Nederland B.V. aangeduid als DC, zijnde degene die deze voorwaarden hanteert terwijl de andere partij verder wordt genoemd afnemer.

1.3 Standaardvoorwaarden van afnemer gelden niet tenzij deze schriftelijk door DC  zijn aanvaard.

 

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door afnemer bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, van de juistheid waarvan DC mag uitgaan.

2.2 De opgegeven prijzen gelden voor franco levering in Nederland exclusief omzetbelasting, tenzij nadrukkelijk hiervan wordt afgeweken. De inhoud van folders, drukwerken etc. binden DC niet tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

2.3 Mochten aanbiedingen na bedoeld moment wijzigingen ondergaan, behoudt DC zich het recht voor de prijs achteraf naar redelijkheid aan te passen, in het bijzonder in het geval dat valutakoersen wijzigen en in het geval de toeleverancier een prijsverhoging doorvoert

 

Artikel 3: Adviezen

3.1 Door DC verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.

 

Artikel 4: Overeenkomsten

4.1 Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door DC. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van DC, dan wel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst. Een door DC toegezonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding.

4.2 Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van DC binden deze laatste niet voor zover die niet door hem schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

4.3 DC is te allen tijde bevoegd en gerechtigd de levering van producten, gevoerd onder een huismerk van DC, zonder opgaaf van redenen te staken. Alsdan zullen soortgelijke producten, gevoerd onder een ander merk, worden geleverd, tenzij afnemer op grond van het staken van de levering binnen acht dagen na kennisgeving van het voormelde staken schriftelijk de ontbinding van de overeenkomst inroept, in welk geval afnemer geen

aanspraak heeft op schadevergoeding onverminderd hetgeen gesteld is onder artikel 13.

 

Artikel 5: Levertijd en leverplaats

5.1 Levering geschiedt ter bestemde plaatse in Nederland, tenzij beide partijen anders zijn overeengekomen. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. Overschrijding van de levertijd kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of op enig recht tot schadevergoeding.

5.2 De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat DC kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen hem tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien dit schriftelijk is overeengekomen. DC is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet-tijdige levering indien afnemer hem schriftelijk in

gebreke heeft gesteld, waarbij afnemer DC een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijke levertijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

5.3 Een partij die zich op welke wijze dan ook jegens DC heeft verbonden kan zich niet eenzijdig onttrekken tenzij DC daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend. Is een dergelijke toestemming gegeven dan is de wederpartij niettemin, bij wege van schadevergoeding, een bedrag gelijk aan de gederfde winst, doch tenminste 30% van het factuurbedrag verschuldigd, alsmede alle door DC gemaakte kosten.

5.4 Indien de koper aan DC nog enige betalingsverplichting heeft, in het bijzonder indien facturen terzake leveranties van DC aan koper nog geheel of gedeeltelijk openstaan, is DC gerechtigd de leveringsverplichtingen op te schorten totdat koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

5.5 In geval van openstaande facturen is DC gerechtigd de gekochte zaken onder rembours te verzenden, ongeacht enig ander beding.

5.6 Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd tenzij anders is overeengekomen.

5.7 Alleen zendingen met een netto goederenwaarde boven € 350.00 worden franco verzonden. Benden deze waarde wordt € 35.00 aan vrachtkosten berekend.

 

Artikel 6: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

6.1 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door DC niet kan worden  nagekomen ten gevolge van omstandigheden die DC bij het totstandkomen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft DC het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

6.2 Daarnaast heeft DC het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten en is hij niet in verzuim, indien hij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten de invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

6.3 Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten de invloedssfeer van DC liggen, wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van DC aan hun verplichtingen, brand, stakingen of werkonderbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen, import- of handelsverboden

6.4 Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van

de door de ontbinding geleden of te lijden schade.

6.5 Als DC zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 DC is slechts aansprakelijk voor schade geleden door afnemer, die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van schuld van DC, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen DC verzekerd is, dan wel redelijkerwijze, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. De navolgende beperkingen dienen daarbij in acht te worden genomen:

a. niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak dan ook ontstaan. Afnemer dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

b. DC is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan materialen waarmee wordt gewerkt.

c. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is DC niet aansprakelijk.

d. De door DC te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door de afnemer te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door de afnemer geleden schade en zal nimmer de hoogte van het gefactureerde bedrag overtreffen.

 

Artikel 8: Garantie

8.1 DC staat in voor de deugdelijke staat en samenstelling van het geleverde product op het moment van levering. Partijen kunnen schriftelijk anders overeenkomen.

8.2 De garantie geldt voorts slechts indien de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze garantie houdt in dat DC het product vervangt door een soortgelijk product. In het laatste geval zijn op het nieuwe product deze garantiebepalingen van toepassing.

8.3 DC wordt de gelegenheid geboden het voor garantie aangeboden product in originele staat en met originele verpakking in de fabriek te onderzoeken bij gebreke waarvan geen beroep op dit artikel gedaan kan worden.

 

Artikel 9: Transport

9.1 DC is voor schade aan het product tijdens het vervoer nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat hij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen en zal op verzoek van afnemer zijn vordering op vervoerder dan wel verzekeringsmaatschappij aan afnemer cederen.

9.2 DC beheerst haar risico`s voor kwaliteit, voedselveiligheid en wettelijkheid middels een op de HACCP-principes gebaseerd kwaliteitssysteem. Dit wordt door de wetgever ook van de afnemer verwacht. DC beheerst haar koelketen conform de richtlijnen van de wetgever. De verantwoordelijkheid voor de koelketen voor DC stopt zodra het product het transportmiddel bij de afnemer heeft verlaten.

 

Artikel 10: Betaling

10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum zonder dat afnemer gerechtigd is enige aftrek of korting toe te passen.

10.2 Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van afnemer.

10.3 DC is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van afnemer te verlangen, dan wel betaling te verlangen van een gedeelte van de overeengekomen prijs bij opdracht.

10.4 Het recht van afnemer om zijn eventuele vorderingen op DC te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10.5 Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen de onder artikel 10.1 genoemde termijn is DC gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan afnemer een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen van 1,2% per maand over de hoofdsom vermeerderd met incassokosten, dat afnemer in gebreke is het factuurbedrag te voldoen waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

10.6 DC is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van afnemer te vorderen, alle buitengerechtelijke kosten die door niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door afnemer verschuldigd, in ieder geval wanneer DC zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Deze kosten zullen worden berekend volgens het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten

in incassozaken wordt geadviseerd met een minimum van € 40,- . Uit het enkele feit dat DC de hulp van een derde heeft ingeschakeld blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

§        Over de eerste € 2.500 van de vordering bedraagt de vergoeding voor de incassokosten maximaal 15% van de hoofdsom

§        Over de volgende € 2.500 van de vordering bedraagt de vergoeding maximaal 10%

§        Over de volgende € 5.000 van de vordering bedraagt de vergoeding maximaal 5%

§        Over de volgende € 190.000 van de vordering bedraagt de vergoeding maximaal 1%

§        Over het restant 0,5% met een maximum van € 6775,-

Indien DC het faillissement van afnemer aanvraagt is deze naast de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementsaanvraag verschuldigd.

10.7 De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer afnemer in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van afnemer wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.

 

Artikel 11: Reclames of klachten

11.1 Afnemer kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen  24 uur, 72 uur voor harde kazen, nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze heeft moeten ontdekken bij DC schriftelijk/telefonisch heeft geprotesteerd.

11.2 Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.

11.3 Afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij DC niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

 

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

12.1 Afnemer wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door DC geleverde of nog te leveren zaken. DC blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de afnemer de vorderingen van DC terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet heeft betaald. DC blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden niet betaald heeft en zolang afnemer vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet

heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.

 

Artikel 13: Ontbinding

13.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke  verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens afnemer een schriftelijke ontbindingsverklaring tot DC richt, zal hij te allen tijde eerst afnemer schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig

schriftelijk dient te melden.

13.2 Afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

13.3 Indien DC instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van

gedeeltelijke ontbinding kan afnemer geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door DC verrichte prestaties en heeft DC onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van DC tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Wilt u meer informatie?Neem direct contact met ons op!